Klant: degene met wie EBS een overeenkomst is aangegaan.

Partijen: EBS en klant samen.

Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens EBS.

Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Prijzen

Alle B2B prijzen die EBS hanteert zijn in euro’s, zijn exclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen. Alle consumentenprijzen zijn adviesprijzen inclusief BTW.

Alle prijzen die EBS hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan EBS te allen tijde wijzigen.

Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die EBS niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.

De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.

De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door EBS vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren.

De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van EBS, geldend voor de periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een afwijkend uurtarief is overeengekomen.

Indien partijen voor een dienstverlening door EBS een totaalbedrag zijn overeengekomen, is dit altijd een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.

EBS is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken.

Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient EBS de klant tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.

Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om het deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.

EBS heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.

Voorafgaand aan de ingang ervan zal EBS prijsaanpassingen meedelen aan de klant.


Betalingen en betalingstermijn

EBS mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het overeengekomen bedrag verlangen.

De klant dient betalingen achteraf binnen 7 dagen na levering van het product te hebben voldaan.

Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat EBS de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen.

EBS behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

Gevolgen niet tijdig betalen

Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is EBS gerechtigd de wettelijke rente van 8% per maand voor handelstransacties in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.

Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan EBS.

De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag EBS zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van EBS op de klant onmiddellijk opeisbaar.

Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door EBS, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan EBS te betalen.

Recht van reclame

Zodra de klant in verzuim is, is EBS gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de klant geleverde producten.

EBS roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling.

Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de producten waar dit recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan EBS, tenzij partijen hierover andere afspraken maken.

De kosten voor het terughalen of -brengen van de producten komen voor rekening van de klant.Opschortingsrecht


Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.


Retentierecht

EBS kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van EBS heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.

De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is aan EBS.

EBS is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikmaken van zijn retentierecht.Verrekening


Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan EBS te verrekenen met een vordering op EBS.


Eigendomsvoorbehoud

EBS blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van EBS op grond van wat voor met EBS gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming.

Tot die tijd kan EBS zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.

Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren.

Indien EBS een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft EBS het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.

Levering

Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

Levering vindt plaats bij EBS, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres.

Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft EBS het recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan.

Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan EBS kan tegenwerpen.

Levertijd

De door EBS opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

De levertijd vangt aan op het moment dat de klant het (elektronische) bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan een (elektronische) bevestiging heeft gekregen van EBS.

Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij EBS niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

Feitelijke levering


De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden.


Transportkosten


Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken.


Verpakking en verzending

Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan EBS niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan EBS, bij gebreke waarvan EBS niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

Verzekering

De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal:

geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst

zaken van EBS die bij de klant aanwezig zijn

zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd

De klant geeft op eerste verzoek van EBS de polis van deze verzekeringen ter inzage.

Bewaring

Indien de klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant.

Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige dan wel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de klant.

Garantie

Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor EBS enkel een inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting.

De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of materiaal.

De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.

Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt.

Uitvoering van de overeenkomst

EBS voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.

EBS heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.

De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant.

Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat EBS tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.

Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat EBS tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.

Informatieverstrekking door de klant

De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan EBS.

De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.

Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert EBS de betreffende bescheiden.

Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door EBS redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.

Intellectueel eigendom

EBS behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellen­recht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc., tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

De klant mag genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van EBS (laten) kopiëren, aan derden tonen en/of ter beschikking stellen of op andere wijze gebruiken.

Geheimhouding

De klant houdt iedere informatie (in welke vorm dan ook) die hij van EBS ontvangt geheim.

Hetzelfde geldt voor alle andere informatie betreffende EBS waarvan de klant weet of redelijker­wijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel waarvan hij kan verwachten dat verspreiding ervan EBS schade kan berokkenen.

De klant neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat hij de in lid 1 en 2 genoemde informatie ook geheimhoudt.

De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:

die al openbaar was voordat de klant deze informatie vernam of die later openbaar is geworden zonder dat dit het gevolg was van een schending van de geheimhoudingsplicht van de klant

die door de klant openbaar gemaakt wordt op grond van een wettelijke plicht

De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van de onderliggende overeenkomst en voor een periode van 3 jaar na afloop daarvan.

Boetebeding

Indien de andere partij het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding of over intellectueel eigendom overtreedt, dan verbeurt hij voor elke overtreding ten behoeve van handelsnaam een onmiddellijk opeisbare boete.

is de andere partij een consument dan bedraagt deze boete € 1.000

is de andere partij een rechtspersoon dan bedraagt deze boete € 5.000

Daarnaast verbeurt de andere partij een bedrag ad 5% van het in lid 1 genoemde bedrag voor elke dag dat die overtreding voortduurt.

Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade.

Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van EBS waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

Vrijwaring


De klant vrijwaart EBS tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door EBS geleverde producten en/of diensten.


Klachten

De klant dient een door EBS geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.

Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant EBS daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.

Consumenten dienen EBS uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.

De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat EBS in staat is hierop adequaat te reageren.

De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.

Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat EBS gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

Ingebrekestelling

De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan EBS.

Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling EBS ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant


Als EBS een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan EBS verschuldigd zijn.


Aansprakelijkheid EBS

EBS is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.

Indien EBS aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.

EBS is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.

Indien EBS aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Vervaltermijn


Elk recht van de klant op schadevergoeding van EBS vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.Recht op ontbinding

De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer EBS toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.

Is de nakoming van de verplichtingen door EBS niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat EBS in verzuim is.

EBS heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien EBS kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

Overmacht

In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van EBS in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan EBS kan worden toegerekend in een van de wil van EBS onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijk­heid niet van EBS kan worden verlangd.

Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook - doch niet uitsluitend - gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computer­virussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.

Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor EBS 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat EBS er weer aan kan voldoen.

Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.

EBS is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

Wijziging van de overeenkomst


Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.


Wijziging algemene voorwaarden

EBS is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

Grote inhoudelijke wijzigingen zal EBS zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.

Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

Overgang van rechten

Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van EBS.

Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.

Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat EBS bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

De Nederlandse rechter in het arrondissement waar EBS is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Opgesteld op 14 oktober 2021.